De democratie in meerdere onderdelen?
Introductie
De democratie heeft meer kanten dan alleen stemmen. Zo is een belangrijk onderdeel van de democratie het agenderen: het bepalen van de agenda van de gemeente. Dat kan opkomen vanuit burgerinitiatieven, maar ook meer traditionele actiegroepen die aandacht geven aan zaken die wat uit het zicht waren verdwenen. Een tweede onderdeel is het onderhandelen door middel van open debat: de deliberatieve democratie. Een derde onderdeel is de competitieve democratie: het winnen van stemmen, het voice of Holland of Expeditie Robinson-onderdeel van de democratie. Het vierde onderdeel gaat dan om de verantwoording over resultaten. Het gaat dan om het controleren en beoordelen van resultaten, duiden van resultaten en aan de mensen in buurten en wijken uitleggen wat er is gedaan en wat daarvan is gelukt.
Daarnaast is natuurlijk de vraag aan de orde of bepaalde zaken wel in de gemeenteraad moeten terugkomen. Kunnen buurten daar niet beter zelf voor zorgen? Dat is de doe-democratie. En het interessante is dat uit die doe-democratie weer nieuwe elementen komen voor de agendering: initiatieven, maar ook agenderen van voorheen uit beeld gebleven problemen

De test bevat 10 vragen en duurt ongeveer 2 minuten. Je moet alle vragen beantwoorden.  

Pluralistische democratie & agenderen

1. Is er ruimte voor burgerinitiatieven?

ja, hier wordt actief op gestuurd.

ja, maar er is geen actieve sturing

eigenlijk niet

 

2. Kijkt de gemeente via buurtschouwen of andere manieren of er in buurten problemen zijn die niet doordringen tot de politieke agenda?

Ja

een enkele keer

vrijwel nooit

Deliberatieve democratie & argumenteren

3. Wordt er open gediscussieerd en wordt kennis van de  deelnemers vergroot om actief te kunnen deelnemen in debatten ?  

ja

soms wel, soms niet

nee

 

4.  Gebruikt de gemeente verschillende methoden om de kennis op te halen bij diverse doelgroepen en worden alle belangen gehoord?

ja

alleen bij aparte thema's

nee

 

Competitieve democratie & stemmen

5. Is er een referendumverordening, is die bekend en zijn de drempels om een referendum te organiseren laag?

ja, daar is de gemeente alert op

er is een verordening, maar die kent niemand

nee


Nog 5 vragen


Verantwoordende democratie

6. Gebeurt controle op de resultaten van beleid vanzelfsprekend ook door burgers, zoals door straatportiers of een burgervisitatie?    

ja

nee, maar enquetes en evaluaties zijn wel belangrijk

nee

 

7. Verantwoordt de gemeente zich actief over resultaten?

ja zeker!

redelijk, via de gemeentelijke pagina in het huis aan huisblad

nee

 

Doe democratie

8. Is veel ruimte voor zelfbeheer door burgers, bijvoorbeeld met eigen buurtbudgetten?

ja.

hangt er van af.

nee.

 

9. Onderneemt de gemeente actie om de organisatiekracht in buurten die weinig ondernemen te vergroten?

natuurlijk

daar wordt over nagedacht

nee, dat moet uit de buurten en mensen zelf komen

 

10.  Toetst de gemeente jaarlijks of de processen van participatie voldoende open zijn voor alle verschillende bevolkingsgroepen en organisaties binnen de gemeente?

ja, hier worden ook onafhankelijken voor ingeschakeld

globaal wordt er wel gekeken of het goed gaat.

de gemeente onderneemt vooral actie na klachten.


 


De behaalde score geeft het volgende weer (klik een scorecategoriŽ aan):

Score 0 - 50 low democracy appeal
Score 50 - 75
medium democracy appeal
Score 75 en hoger
high democracy appeal


einde